تزریق ژل و فیلر

تزریق ژل بعد از چند روز اثر میکند ؟؟؟

/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%98%D9%84

راهنمای متقاضیان تزریق ژل در  کلینیک  آسمان